Klachten

Het is voor u, maar ook voor “Klavertje 4 B.V.” belangrijk dat we allemaal tevreden zijn. Het kan gebeuren dat u het niet geheel eens bent met de gang van zaken. U kunt uw klacht bespreken met de pedagogisch medewerkers. Als de klacht naar uw mening niet op een bevredigende wijze is afgehandeld, kunt u zich tot de directie wenden. U moet uw klacht schriftelijk indienen, hiervoor kunt u het klachtenformulier gebruiken. Dit formulier kunt u hier downloaden of vragen aan de directie. De gehele klachtenprocedure is te vinden op de website van Klavertje 4 B.V. en in de map die op de witte kast in de gang van het kinderdagverblijf staat.

De klachtenregeling van kinderdagverblijf Klavertje 4 B.V., bestaat uit een interne- & externe klachtenmogelijkheden. De klachtenregeling stelt ouders in staat formeel een klacht in te dienen bij kinderdagverblijf Klavertje 4 B.V.. Een goede klachtenregeling geeft ouders de zekerheid dat zij – als het er op aan komt – hun ongenoegen kenbaar kunnen maken en dat dit door kinderdagverblijf Klavertje 4 B.V. zorgvuldig afgehandeld wordt. De klachtenprocedure heeft niet alleen waarde voor u als individuele klager maar ook voor het kinderdagverblijf Klavertje 4 B.V. Klachten geven aan waar de dienstverlening te kort schiet en als je het zo beschouwt zijn klachten voor het management gratis adviezen.

Klachten over facturen e.d. (financieel) kunt u melden bij de directeur.

Klavertje 4 B.V. is vanaf januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Adres van de Geschillencommissie:

De Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
www.degeschillencommissie.nl

Bekijk hier hoe de geschillencommissie werkt. Meer informatie over klachten vindt u op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Ouders en de oudercommissie kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit zijn bijvoorbeeld klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De geschillencommissie beoordeeld in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

De Geschillencommissie moet volgende de wet binnen 6 maanden uitspraak doen. in de meeste gevallen zal de Commissie sneller een uitspraak doen. indien nodig zal de Commissie een versnelde procedure volgen.

De uitspraken zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de aangesloten Kinderopvangorganisatie. De Geschillencommissie publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website.